DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

Üretim ve istihdamı doğrudan ilgilendiren iç içe geçmiş işlem süreçleri bütünüdür.

Dahilde İşleme

Hariçte İşleme

Gümrük Kontrolü Altında İşleme

Antrepo

Geçici ithalat

Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı

27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı R.G. yayımlanan «Dahilde İşleme Rejimi Kararı»

Gümrük Kanunu Madde 108 – Madde 122

20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı RG’de İhracat2006/12 sayılı DİR Tebliği

1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı RG’de İhracat2007/2 sayılı DIR İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ

27/01/2005 tarih 25709 sayılı İhracatSayılan Satış ve Teslimler Tebliğ (İhracat: 2005

/2)Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İlgili Genelgeleri

DİR ile Yararlanılan Muafiyet ve İstisnalar

Gümrük Vergisi,

İlave Gümrük Vergisi,

Ek Mali Yükümlülük,

KDV,

ÖTV (II, III ve IV sayılı liste)

Anti-Damping Vergisi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu KKDF İstisnası

Yurt içi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması

Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama (Kota/Gözetim Uygulamaları)

1 TSE, 7 ÇEVRE Katı Yakıt, 8 Telekom izni, 9 CE iĢareti

10 Oyuncak izni, 14 Yapı malzemesi,15 Pil ve Akümülatör izni,16 Tıbbi Cihaz, 18 Bazı tüketici ürünleri

İthalatta Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi

DİR ile Ülke Ekonomisi için Hedeflenenler

Ucuz Hammadde

Uluslararası Rekabet Gücü Kazanmak,

İhraç Pazarlarını Geliştirmek,

İhraç Ürünlerini Çeşitlendirmek

Dahilde İşleme Rejimi Bünyesinde Kullanılan Sistemler

 1. Şartlı Muafiyet(Askıya Alma) Sistemi

ÖNCE İTHALAT

EŞDEĞER EŞYA KULLANIMI (ÖNCE İHRACAT)

 1. Geri Ödeme Sistemi
 2. İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler

“D1” Kodlu belge (İhracat, Dahilde işleme izin belgesi)

“D3” Kodlu belge (ihracat sayılan satış ve teslimler ve yurt içi satış)

“D5” kodlu belge (diib geri ödeme sistemi)

Eş Değer Eşya

 • Asgari 8 (sekiz)’li bazda GTİP,
 • Ticari Kalite ve Teknik Özellikleri İtibarıyla Aynı Kalite ve Nitelikleri Taşıyan
 • Serbest Dolaşımdaki Eşya
 • İthal Eşyası ile Serbest Dolaşımdaki Eşya Birlikte de kullanılabilir.
 • İthal Edilen Eşya, Belge Sahibi Firma Tarafından Serbestçe Kullanılabilir.
 • Yürürlükteki Mevzuatları Uyarınca Yapacakları Kontroller Hariç Olmak Üzere, Gümrük Vergileri Ayniyet Tespiti Yapılmaksızın Tahsil Edilir.

Fire ve Kullanım Oranları

14.06.2021 tarihli 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi:

İş bu Genelge’de belirtilen oranları aşmamak (aşması halinde, Genelge’deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenlenir. Bahse konu fire oranlarının kapasite raporunda yer alması halinde ise, Genelge’de belirtilen oranları aşmamak kaydıyla kapasite raporundaki fire oranları esas alınır.

İş bu belge kapsamında üretilecek ürünler için verilen fire ve kullanım oranları, 2015/2 sayılı Genelgeye göre verilebilecek azami oranlar olup, üretim aşamasında gerçekleşen değerlerin bu oranların altında kalması durumunda anılan Genelgenin 8. maddesinde de yer aldığı üzere kapatma işlemlerinin bu oranlar üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik belgenin revize edilmesi firmanın sorumluluğundadır.

İkincil İşlem Görmüş Ürün

İhraç edilmesi

Gümrük Gözetiminde İmhası

Gümrüğe Terk

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

26.11.2017 DIR Karar Değişikliği: Müeyyide ikincil işlem görmüş ürünün kendisi üzerinden yapılacaktır.

İİGÜ SD Beyanname Verme Zamanı

Belge/İzin kapatmasından önce İhraç edilen ürün % oranında İİGÜ serbest dolaşıma girişinin sağlanması gerekmektedir G.Y. 359/1. M: asıl ürünün ilk partisinin ihracatı ile eşzamanlı olarak öngörülen İİGÜ’nün tamamı için %100 İhracattan sonra İİGÜ’nün tamamı için tek seferde.

Dahilde İşleme İzni (TPS)

Temel tekstil hammaddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin (tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.)

Eşyanın korunması, eşyanın montajı,

Tamir edilmesi veya boyanması, ayar ve onarımı,

Eşyanın baskı işlemi, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi,

Kavrulması veya kabuğundan ayrılması,

Filmaşinden çivi ve tel üretimi,

Rulo sactan sac elde edilmesinde kullanılması,

Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması.

YURT İÇİ ALIMLAR

Katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi

İİGÜ’ne ve döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri uygulanmaz

İhracının gerçekleştirilmemesi halinde, (4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi – 2 katı ) hüküm uygulanmaz.

Önce eşdeğer ürün ihracı halinde, katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi kullanılabilir.

RG-2/5/2018-30409 mükerrer

Dahilde İşleme Belge/İzin Süreleri

Sektörüne göre azami 12 (oniki) ay

Gemi inşaa, komple tesis v.b. proje süresi kadar tespit edilebilir.

Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir.

Süre sonu ise, belge/izin süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Dahilde İşleme Belge Ek Süre

Belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde müracaat

İlk ithalat tarihi itibarı ile 3 aya kadar süre kaydırma

%25 ihracat gerçekleşmesi ½ ek süre belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir.

Haklı sebep halleri %25 ihracat -→ ½ Ek süre(firma kusuru olmaksızın, önceden ihracat karşılık ithalat tamamlama)

Mücbir Sebep ve olağanüstü haller (Deprem, sel, fırtına, grev, lokavt) istinaden ek süre

İndirimli Teminat

 • YYS sahibi firmalara %1
 • 2- 25 milyon ABD Dolar ihracat yapan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahibi imalatçı firmalara iki yıl süresince %1 oranında 5 milyon ABD Doları ile 25 milyon ABD Doları arasında ihracat yapan OKSB sahibi imalatçı firmalara iki yıl süresince %5 oranında
 • 3- OKSB firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta %10’unun
 • 4- İmalatçı-ihracatçıların, önceki dört yıl içerisinde kapatılmış, verginin %10’u Sadece ÖTV, anti-damping ve sübvansiyon vergisine indirimli teminat uygulanmaz. (26.11.2017 DIR Karar Değişikliği

Döviz Kullanım Oranı

Otomotiv Azami %65

Deri, Çimento, Cam, Seramik %60

Tekstil Ürünleri %65

Konfeksiyon Ve Orman Ürünleri %70

Bunun Dışında Kalan Sektörler için %80

İİGÜ Tarım Ürünleri Taahhüdü İçeren Belgelerde %100 Olarak Tespit Edilebilir.

26.11.2017 DIR Karar Değişikliği İhraç edildiğinin tespiti kaydıyla, döviz kullanım oranının belirlenen oranları geçmesi halinde, 6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmayacak.

Aracı İhracatçı- Temsilci ile İthalat

Aracı İhracatçı

DIR Otomasyon Sistemine ilgili firma kaydettirilir.

İhracat taahhüdünde yer aldığı şekliyle ihracının gerçekleştirilmesi gerekir. Mamül üzerinde bir işleme veya işlem yapılamaz.

Temsilci ile İthalat

İthalat yapılabilmesi için önceden ilgili bölge müdürlüğünden izin alınması gerekir.

İthalat Gümrük İdaresince Kontrol

Kayıtlı GTİP olması,

Satır kodunda olması,

Cinsinin değişmemesi,

Verginin teminata bağlanması,

İthalatta kurum veya kuruluşların müsaadesinin aranması (Kullanılmış eşya hariç olmak üzere),

Ürününün adı, özelliği ve miktarı

Satır kodu

GTİP

İzin veya izinlere ilişkin beyanname sayısı

Belge sahibinin imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı sıfatıyla unvanı

Yan sanayici kaydının bulunması

Sektörel Farklı Uygulamalar

Tekstil Genelgesi (İhracat:2015/2)

İmalatçı olmayan ihracatçı firmalara ait ihracat projeleri için DİİB düzenlenmeyecektir.

Belge süreleri faaliyete göre belirlenmiştir.

Birim sarfiyat oranlarını azami olarak belirlenmiştir.

Fire ve İİGÜ oranları belirlenmiştir.

Tarım (İHRACAT: 2016/1)

Belge süreleri faaliyete göre belirlenmiştir.

Fire, kullanım, verimlilik ve İİGÜ oranları esas alınır.

Yurt içinden temini zorunlu eşya listesi (canlı büyükbaş, balık, kuru meyveler vb.).

Özel düzenlemeye tabi ürünler (Buğday, mısır, mercimek vb.), aracı ihracatı kullanılamaması, İİGÜ birim fiyatı belirlenmesi, sınırlamaları mevcut.

Önceden ihracat zorunluluğu ve ithalatta dönemsel sınırlama mevcut.

Telafi Edici Vergi (TEV) Hesaplaması

İhracat beyannamesi (GB) tescil tarihinde

Eğer tescil tarihinden sonra –gecikme zammı 6183 sayılı Kanun

CIF USD birim fiyatı, ihracat beyannamesi tarihinde ithalat vergi oranı ve Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmalıdır.

TEV: CIF BRM $ X İth. Vergi Oranı % X İhrc Kur TL X mamul içindeki oranı

Verginin geri verilmesi

İlgili firmanın talebi üzerine nakden geri verilir.

Verginin tebliği tarihinden itibaren 3 (üç) yıl içerisinde bilgi ve belgelerle gümrük idaresine müracaat.

Hangi Durumlarda TEV Oluşmaz?

 1. İhracattaA.TR ,EUR.1, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım sertifikası, düzenlenmemişse TEV tahsilatı aranmaz.
 2. TEV sadece anlaşmaların kapsadığı ürünler için geçerlidir.
 3. İthalat= İhracatülkesi aynı ise TEV tahsilatı aranmaz.
 4. İhracat tarihinde menşei (kaynak) ülkeye uygulanan vergi oranı 0 (sıfır) ise TEV tahsilatı aranmaz (Singapur).
 5. 1 eşliğinde Fas’a, Tunus’a, Mısır’a veya Suriye üçüncü ülke menşeili eşya vergisinin tahsilatı aranmaz.

DİİB Taahhüdünün Kapatılması

Belge süresi bitiminden itibaren en geç 3 ay içerisinde DIR Otomasyon Sisteminde ve dilekçe ile ilgili Tic. Bak. Bölge Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması

 1. a) İthal edilen eşyanın ihracının gerçekleşmemesi
 2. b) Serbest bölgele ihracatları, belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde başka bir ülkeye satışının yapılmaması,
 3. c) Belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması aşamasında belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapıldığının tespiti
 4. d) İİGÜ ilişkin verginin ilgili gümrük idaresine yatırıldığının tevsik edilmemesi
 5. e) İşletme malzemesinin CIF ithal tutarının > FOB ihraç tutarının %2’sinden
 6. f) Değişmemiş eşyanın CIF ithal tutarının > FOB ihraç tutarının %1’inden
 7. g) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi
 8. h) Döviz kullanım oranının Tebliğ’de belirlenen oranları geçmesi (6 ay süreyle indirimli teminat uygulanmaz)

4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun vergiler tahsil edilir Ayrıca, 4458 sayılı GK 238 inci maddesi çerçevesinde müeyyide uygulanır Vergisi ve müeyyidesi ödenen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanır.

Proje Oluşturulması

 1. Kapasite raporunda hammadde ve mamüllerin tespiti, ticari tanımları, hammadde sarfiyat oranları, fire ve ikincil işlem görmüş ürün sorgulaması
 2. GTİP tespiti
 3. GTİP cetveline göre eşyaların birinci ve ikinci ölçü birimlerinin belirlenmesi
 4. İthal eşyanın CIF, ihraç mamülün FOB birim fiyatlarının belirlenmesi, DKO
 5. Hammadde sarfiyat hesabından ithal/ihraç eşyanın miktarlarının tespiti

Dahilde İşleme Rejimi Son Söz

 1. Belge süresi kontrol edilmelidir.
 2. İthal ve ihraç miktarlar sürekli raporlanmalı.
 3. İthalat ve ihracat beyannamelerinin belgeyle uyumu kontrol edilmeli, özel şartlara dikkat edilmeli.
 4. Beyanname hazırlanması talimatında satırkodu bilgisi bulunmalı, TEV’e tabi ise ödenmeli.
 5. Elektronik data akışı sağlanarak beyannamelerin otomatik olarak yazılması da sağlanabilir.
 6. Belge süresinin bitmesine yakın ithalat, ihracat, döviz kullanım oranı, ekspertiz raporu ve özel şart koşulları kontrol edilmeli, belge süresi bitmeden cezai durumlar önlenmelidir.

İthal edilen hammaddenin belge süresi içerisinde ihracı veya serbest dolaşıma girişinin sağlanması ile cezai durumun oluşmayacağı unutulmamalıdır.

Önceki Yazı
İHRACAT DEPARTMANI NASIL KURULUR?
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
RUSYA- UKRAYNA SAVAŞININ TÜRKİYE İHRACATINA ETKİSİ
Yazıyı görüntüle +