DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR ?

dahilde işleme rejimi

Dahilde İşleme Rejimi Nedir?

Dahilde İşleme Rejimi (DIR), Türk gümrük bölgesindeki üreticilerin ithal ettikleri hammadde, yarı mamul veya mamulleri işleyip, tekrar ihraç etmeleri durumunda, bu ithalatın gümrük vergisi, KDV ve diğer vergilerden muaf tutulması işlemidir. Bu rejim, yerli üreticilerin uluslararası rekabetçiliklerini artırmayı amaçlar ve onlara dünya piyasalarında daha rekabetçi fiyatlarla yer alma olanağı tanır.

Dahilde İşleme Rejimi ‘in Avantajları

 1. Maliyet Tasarrufu: İthal edilen malzemeler üzerinden ödenecek vergi, KDV gibi maliyetlerden muafiyet sağlar.
 2. Nakit Akışı Yönetimi: Ödeme erteleme ve maliyet avantajı, firmaların nakit akışını daha etkin yönetmelerine yardımcı olur.
 3. Rekabet Gücü: Düşük maliyetle üretim yapma şansı, firmaların uluslararası pazarda daha rekabetçi olmalarını sağlar.

Dahilde İşleme Rejimi Başvuru Süreci

Dahilde İşleme İzin Belgesi almak için Türk firmalarının Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci genellikle şu adımları içerir:

 1. Başvuru Formu: Gerekli tüm bilgileri içeren ve iş planını detaylandıran bir başvuru formunun doldurulması.
 2. İş Planı ve Proje Önerisi: İthal edilecek malzemelerin, üretim sürecinde nasıl kullanılacağına ve ihraç edilecek ürünlerle ilgili bilgilerin sunulması.
 3. İthalat ve İhracat Taahhüdü: İthal edilen miktar kadar ihracat yapılacağına dair taahhüt.

İzlenecek Adımlar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Belge Güncelliği: DIR belgesinin geçerlilik süresi ve şartlarının sürekli kontrol edilmesi.
 • Raporlama: İthalat ve ihracat işlemleri üzerine düzenli raporların hazırlanması ve ilgili kuruma sunulması.
 • Denetimler: Devletin bu süreci denetleyebilmesi için gerekli belge ve kayıtların düzenli tutulması.

İstisnai Durumlar ve Mevzuatlar

dahilde işleme rejimi

Dahilde İşleme Rejimi (DIR), genel kurallarının yanı sıra bazı özel durumları da kapsar. İstisnai durumlar, genellikle belirli şartlar altında ve belirli ürünler için geçerlidir. İşte en önemli istisnai durumlar ve bu durumları düzenleyen mevzuatlar:

1. Geçici İthalat

 • Mevzuat: Türk Gümrük Kanunu, Geçici İthalat Yönetmeliği
 • Durum: Bazı durumlarda, işlenmiş ürünlerin yurt içinde satılması izin verilebilir. Bu genellikle, ürünlerin yurt dışına ihraç edilemeyecek durumda olması gibi istisnai durumlarda gerçekleşir.

2. Tamir ve Bakım İstisnaları

 • Mevzuat: Türk Gümrük Kanunu Madde 167
 • Durum: İthal edilen malların tamir veya bakımı için geçici olarak yurt dışına çıkarılması ve sonrasında geri ithal edilmesi durumlarında, bu işlemler Dahilde İşleme Rejimi kapsamında değerlendirilebilir. Bu, özellikle yüksek değerli ekipmanların bakımı için önemlidir.

3. Özel Sektör İstisnaları

 • Mevzuat: İhracat Rejimi Yönetmeliği ve çeşitli Bakanlar Kurulu Kararları
 • Durum: Belirli sektörlerde (örneğin savunma sanayi veya stratejik öneme sahip endüstriler) özel istisnalar uygulanabilir. Bu istisnalar, stratejik ürünlerin ihracatını teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir.

4. Kullan-at Ürünler

 • Mevzuat: Dahilde İşleme İzin Belgesi Yönergesi
 • Durum: Tek kullanımlık veya kullan-at olarak tasarlanmış ürünler için, DIR kapsamında özel hükümler uygulanabilir. Bu, özellikle medikal ve sağlık sektöründe sıkça karşılaşılan bir durumdur.

5. Acil Durum İhracatları

 • Mevzuat: Türk Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikler
 • Durum: Acil durumlar veya afetler sonrasında ihtiyaç duyulan malzemelerin hızlı bir şekilde ihraç edilmesi gerektiğinde, Dahilde İşleme Rejimi’nin hızlandırılmış prosedürlerden yararlanılabilir.

Bu istisnai durumlar, Dahilde İşleme Rejimi’nin esnekliğini ve çeşitli sektörlerdeki firmalara sağladığı avantajları göstermektedir. Firmanızın bu istisnaları anlaması ve uygun şekilde başvuruda bulunması, süreçlerinizi optimize etmenize ve maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olabilir.

Tüm istisnai durumları Gümrükler Genel Müdürlüğü sayfasından inceleyebilirsiniz.

Hangi Durumlarda TEV Oluşmaz?

 1. İhracattaA.TR ,EUR.1, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım sertifikası, düzenlenmemişse TEV tahsilatı aranmaz.
 2. TEV sadece anlaşmaların kapsadığı ürünler için geçerlidir.
 3. İthalat= İhracatülkesi aynı ise TEV tahsilatı aranmaz.
 4. İhracat tarihinde menşei (kaynak) ülkeye uygulanan vergi oranı 0 (sıfır) ise TEV tahsilatı aranmaz (Singapur).
 5. 1 eşliğinde Fas’a, Tunus’a, Mısır’a veya Suriye üçüncü ülke menşeili eşya vergisinin tahsilatı aranmaz.

DİİB Taahhüdünün Kapatılması

Belge süresi bitiminden itibaren en geç 3 ay içerisinde DIR Otomasyon Sisteminde ve dilekçe ile ilgili Tic. Bak. Bölge Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması

Dahilde İşleme Rejimi, belirli kurallar ve şartlar çerçevesinde işler. Bu kurallara uyulmaması durumunda, çeşitli cezai işlemler uygulanabilir. İşte olası yaptırımlar ve bunların hükümet tarafından nasıl uygulandığına dair bilgiler:

1. Gümrük Cezaları

 • Mevzuat: Türk Gümrük Kanunu
 • Durum: DIR kapsamında ithal edilen malzemelerin yurt içinde izinsiz satılması, yanlış beyan veya izinsiz kullanım gibi durumlar tespit edildiğinde, gümrük cezaları uygulanır. Bu cezalar, genellikle kaçakçılık faaliyetleri kapsamında değerlendirilir ve yüksek miktarda para cezalarına yol açabilir.

2. Vergi Yükümlülükleri

 • Durum: DIR altında muaf tutulan vergiler, kurallara aykırı davranış tespit edilmesi halinde geriye dönük olarak tahsil edilebilir. Bu, KDV, özel tüketim vergisi ve diğer ilgili vergileri içerebilir.

3. İzinlerin İptali

 • Durum: DIR kapsamında verilen izinler, kurallara uyulmaması durumunda iptal edilebilir. Bu durum, firmanın bu rejim altında faaliyet gösterme yetkisini kaybetmesine neden olur.

4. Yasal Takip

 • Durum: Özellikle yüksek miktarda vergi kaçırma veya gümrük kaçakçılığı gibi ciddi ihlallerde, yasal takip süreçleri başlatılabilir. Bu süreçler, hukuki yaptırımlar ve hatta ceza davaları şeklinde ilerleyebilir.

5. Reputasyon Kaybı

 • Durum: Tedbirlere uyulmaması, firmanın itibarına zarar verebilir. Bu durum, diğer iş ortakları ve müşteriler nezdinde güven kaybına yol açabilir, ve uzun vadede iş ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

Öneriler

Firmaların bu tür yaptırımlarla karşılaşmamaları için şu adımları izlemeleri önerilir:

 • Düzenli Denetim ve Kontrol: DIR altında faaliyet gösteren firmaların, süreçlerini düzenli olarak denetlemeleri ve kontrol etmeleri.
 • Şeffaflık ve Doğru Raporlama: Tüm işlemler için gerekli belgelerin doğru bir şekilde hazırlanması ve raporlanması.
 • Uzman Danışmanlık: Kompleks gümrük ve vergi mevzuatı konularında uzman danışmanlardan yardım alınması.

Bu bilgiler, yurtdışı fuarlara katılan Türk firmaları için devlet destekleri rehberine dahil edilmiştir. Bu konular hakkında daha fazla detay veya başka bir konuda bilgi almak isterseniz, sormaktan çekinmeyin.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun vergiler tahsil edilir Ayrıca, 4458 sayılı GK 238 inci maddesi çerçevesinde müeyyide uygulanır Vergisi ve müeyyidesi ödenen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, ticaret politikası önlemlerinin uygulanır.

Dahilde İşleme Rejimi Son Söz

 1. Belge süresi kontrol edilmelidir.
 2. İthal ve ihraç miktarlar sürekli raporlanmalı.
 3. İthalat ve ihracat beyannamelerinin belgeyle uyumu kontrol edilmeli, özel şartlara dikkat edilmeli.
 4. Beyanname hazırlanması talimatında satırkodu bilgisi bulunmalı, TEV’e tabi ise ödenmeli.
 5. Elektronik data akışı sağlanarak beyannamelerin otomatik olarak yazılması da sağlanabilir.
 6. Belge süresinin bitmesine yakın ithalat, ihracat, döviz kullanım oranı, ekspertiz raporu ve özel şart koşulları kontrol edilmeli, belge süresi bitmeden cezai durumlar önlenmelidir.

İthal edilen hammaddenin belge süresi içerisinde ihracı veya serbest dolaşıma girişinin sağlanması ile cezai durumun oluşmayacağı unutulmamalıdır.

Dahilde İşleme Rejimi gibi karmaşık süreçlerde doğru adımları atmak için uzman yardımı almak, firmalar için büyük önem taşır. İhracat danışmanlığı şirketleri, bu alanda önemli bir destek sağlar. İşte ihracat danışmanlığı şirketleri ile çalışmanın faydaları ve firmaların bu süreçlerde yardım alabileceği diğer kaynaklar:

İhracat Danışmanlığı Şirketleri ile Çalışmanın Faydaları

1. Uzmanlık ve Deneyim

İhracat danışmanlığı şirketleri, gümrük ve dış ticaret mevzuatı konusunda uzmanlaşmıştır. Bu şirketler, güncel mevzuat değişikliklerini yakından takip eder ve firmalara en uygun çözümleri sunar.

2. Zaman ve Maliyet Tasarrufu

Danışmanlık hizmetleri, gereken belgelerin hazırlanması, başvuruların yapılması ve izinlerin alınması süreçlerinde firmalara rehberlik eder. Bu, hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlar.

3. Hata Riskinin Azaltılması

Deneyimli danışmanlar, olası hataları öngörerek, başvuruların ilk seferde doğru yapılmasını sağlar. Bu da, olası cezai işlemlerin önüne geçer.

4. Stratejik Planlama

İhracat danışmanları, pazar araştırması yaparak, firmanın ürünlerinin hangi pazarlarda daha iyi performans gösterebileceğini belirler. Ayrıca, rekabetçi fiyatlandırma stratejileri ve pazarlama taktikleri konusunda da yardımcı olurlar.

5. Ağ Oluşturma

Danışmanlık şirketleri, geniş bir iş ağına sahiptir. Bu ağ sayesinde, iş ortaklarına ve potansiyel müşterilere kolayca ulaşma imkanı sunarlar.

Dahilde İşleme Rejimi hakkında ihracat danışmanlığı almak istiyorsunuz ve ihracat danışmanlığı nedir öğrenmek istiyorsanız. İhracat danışmanlığı nedir yazımıza detaylıca göz atabilirsiniz.

Yardım Alınabilecek Diğer Kaynaklar

İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları Nelerdir?

1. Ticaret Odaları

Yerel ve ulusal ticaret odaları, ihracatla ilgili bilgi ve destek sağlar. Ayrıca, networking etkinlikleri ve işbirliği fırsatları sunarlar.

2. Devlet Kurumları

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve benzeri devlet kurumları, ihracatı teşvik etmek amacıyla çeşitli destek ve teşvikler sunar. Bu kurumlar, aynı zamanda eğitim seminerleri ve bilgilendirme toplantıları düzenleyerek firmalara rehberlik eder.

3. Sektörel Dernekler

Sektöre özel dernekler, üyelerine özel pazar raporları, sektörel analizler ve ihracatla ilgili güncel bilgiler sağlar.

4. Akademik Kurumlar ve Araştırma Merkezleri

Üniversiteler ve araştırma merkezleri, pazar analizi ve ürün geliştirme konularında destek sağlayabilir. Ayrıca, teknolojik yenilikler konusunda bilgi almak için de işbirliği yapılabilir.

Önceki Yazı
İHRACAT DEPARTMANI NASIL KURULUR?
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
RUSYA- UKRAYNA SAVAŞININ TÜRKİYE İHRACATINA ETKİSİ
Yazıyı görüntüle +