İHRACATA İLİŞKİN KURUMLAR VE FONKSİYONLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı

Ticaret bakanlığı, ülkenin, günün şartlarına uygun bir biçimde, yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini yürütmek amacı ile kurulmuş bir bakanlıktır. Yıllık programlar şeklinde Türkiye’nin öngörülen ithalat ve ihracat planlarının yürütülmesinin sorumluluğu Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğundadır.

Ticaret Bakanlığı’nın Görevleri Nelerdir?

 • Dış Ticarete ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak,
 • Belirlenen dış ticaret politikasını geliştirmek ve yürütmek,
 • Serbest ticaret uygulamaları için gerekli tedbirleri almak,
 • Bu tedbirlerin ilgili kurumlarda uygulanmasını sağlamaktır.

Ticaret Bakanlığı’nın verdiği hizmetler ise şunlardır;

 • Dış ticaret mevzuatı, eğitim programları ve başvuru kaynakları yayınlamak,
 • Ülke masaları, sektörel bilgiler, hedef ülkeler gibi pazar geliştirme hizmetleri sunmak,
 • Devlet teşvikleri, dahilde ve hariçte işleme rejimleri, Eximbank kredileri gibi finansman araçları kullandırmak,
 • Ticari talep eşleştirme, dış talepler bülteni ve uluslar arası ihaleler bülteni yayınlamak gibi ticari fırsatlar.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

2011 yılında Gümrük Müsteşarlığı kaldırılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurulmuş ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Yine 2011 yılında Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri kaldırılarak Bölge Müdürlükleri kurulmuştur.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevi dış ticaret mevzuatı hükümleri uyarınca, çıkış ve giriş işlemlerini düzenleyen gümrük mevzuatının uygulanmasını sağlamaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevleri ve Dış Ticarete hizmetleri;

 • Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması
 • Gümrük politikasının ve gümrük vergilerinin belirlenmesine yardımcı olmak
 • Dış ticaret kayıtlarının tutulması
 • Gümrüklerle ilgili istatistik verileri toplamak
 • Kaçakçılığı önlemek
 • Gümrük vergilerinin tahsili

TİKA (BAŞBAKANLIK -TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSI) VE VERİLEN HİZMETLER

Yayınlar Ülkelerin ekonomik yapılarının incelenmesi ve sektörel önceliklerin belirlenmesi amacıyla her ülkenin profilleri hazırlanmakta ve sektör araştırmaları yapılmaktadır. Eğitim Kültür ve Sosyal İşbirliği Türk dilinin konuşulduğu Cumhuriyetler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere gelişme yolundaki ülkelerle eğitim, kültür ve diğer sosyal konulardaki alanlarda işbirliği kurulması ve geliştirilmesi çalışmalarında faaliyetleri bulunmaktadır. Ekonomik Ticari ve Teknik İşbirliği Gelişme yolundaki ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci içinde ihtiyaç duyacakları programların hazırlanması bankacılık, finansman faaliyetleri, sigorta, dış ticaret, istatistik, bütçe ve vergi sistemi konularında yardımcı olunması, ekonomik, ticari ve teknik alanlarda bu ülkelerin kalkınma hedef ve ihtiyaçlarına uygun işbirliği program ve projelerinin hazırlanması veya uygulamasının koordinasyonunun sağlanmasıdır.

EXIMBANK

Türk Eximbank 1987 yılında dış ticarette finansman açığını kapatmak amacıyla kurulmuştur. İlk ismi Devlet Yatırım Bankasıdır. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler doğrultusunda, ihracat sektörünün finansman gereksinimlerini karşılamaktadır. Bunu gerçekleştirirken, imalatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlerden turizmcilere, uluslararası nakliyecilerden, yazılım, projelendirme, danışmanlık gibi döviz kazandırıcı hizmetleri sağlayanlara kadar uzanan geniş bir yelpazeye hizmet sunmaktadır. Türk Eximbank ihracat sektörüne uygun maliyetlerle finansman imkanı sağlayan “İhracat Kredisi” programlarının yanı sıra, Türkiye ile muhatap ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürürlüğe konulan “Uluslararası Kredi ve Garanti” programları ve ihracat sektörüne politik ve ticari risklere karşı güvence sağlayan “Kredi Sigortası” programlarını uygulamaktadır. Kurulduğundan bugüne ihracat sektörünün talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sürekli yeni programlar uygulamaya koymakta, mevcut programlarında değişiklikler yaparak sektörün finansman gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır.

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi 1993 yılından kurulmuştur. Kendisine bağlı 13 İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği ile 60 İhracatçı Birliği, ve bunlara kayıtlı yurt genelinde 67.000’i aşkın ihracatçı firmanın çatı kuruluşu olarak Türkiye’de ihracatın en üst özel sektör temsilcisidir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Görevleri Nelerdir?

 • Türkiye’nin ihracatçılarını yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
 • İhracatçı Birlikleri arasında koordinasyon ve dayanışmayı sağlamak,
 • Diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak ,
 • Belirlenen ihracat hedeflerine ulaşılması yönünde çalışmalar yapmak,
 • İhracat hedef ve politikalarının belirlenmesi çalışmalarında yer almaktır.

Kosgeb nedir?

Açılımı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB, girişimcileri destekleyen bir kurumdur. Ticarete atılmak ve kendi işini kurmak isteyen herkes bu planlarını hayata geçirmek için sermaye ve desteğe ihtiyaç duyar. İşte bu noktada KOSGEB gibi kurumlar ortaya çıkmakta ve girişimcileri yeni iş alanları yaratması hususunda desteklemektedir. Bu hem Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamakta hem de istihdam yaratarak işsizlikle mücadelede büyük paya sahip olmaktadır. KOSGEB, ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmecilerin sanayideki payı ve etkisini arttırmak amacıyla hayata geçirilmiştir. KOSGEB sayesinde birçok işletme kurulmakta bununla beraber hali hazırda faaliyet gösteren işletmeler de rekabet düzeyi anlamında kendilerini sürekli olarak geliştirebilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

TOBB’un görevi odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumaktır.

TOBB, GÖREVLERİ NELERDİR?

 • Ticari, ekonomik ve uluslararası işbirliği alanlarında yararlı olabilecek her türlü bilgiyi üyelerine sunar; ülke, il ve sektör bazında ekonomik raporlar hazırlar.
 • Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce görüş ve çözümlerini iletir
 • Kanunlar ve düzenlemeler ile ilgili görüşlerini ilgili bakanlıklara, meclis komisyonlarına sunar
 • Tabanını oluşturan KOBİ’lerin ekonomiden hak ettiği payı alması için oda ve borsalarımız kanalıyla bilgi ve danışmanlık hizmeti sunar
 • Yabancı muadil kuruluşlarla kurumsal bağlar kurar, işbirliği anlaşmaları imzalar, Türk ve yabancı firmaların ihtilaflarının dostane yollarla çözümü amacıyla aracılık eder
 • Yerel fuar organizasyon firmalarına yetki verir, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme merkezleri kurar

TOBB aşağıdaki belgelerin onayını verirler;

 • ATR
 • EUR-1
 • MENŞE ŞEHADETNAMESİ
 • FORM A
 • BORSA TESCİL BEYANNAMESİ
 • FATURA ONAYI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 98/10) kapsamında ilgili kuruluş olan TÜBİTAK, bu yardımın uygulanmasında ve ihracatçılarımıza teknolojik gelişim açısından diğer devlet yardımları ve her türlü diğer teknik destekler bazında destek olmaktadır. Ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemektedir.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK)

Temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para ve döviz politikaları çerçevesinde kambiyo, ihracat, transit ticaret uygulamalarıyla ilgili genelgeler düzenleyerek ihracatçılarımıza yardımcı olmaktadır.

Merkez Bankası Görev ve Sorumlulukları 

 • Fiyat İstikrarı
 • Finansal İstikrar
 • Döviz Kuru Rejimi
 • Banknot Basma ve İhraç İmtiyazı
 • Ödeme Sistemleri

DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI

Dış İşleri Bakanlığı, yurt dışı vize işlemleri, ticaret müşavirlikleriyle koordineli olarak veya ticaret müşavirlerimizin bulunmadığı ihraç ülkelerinde ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözümü konularında ihracatçılarımıza yardımcı olmaktadır.

DEİK

1985 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu – DEİK, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye’nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurumudur.

Önceki Yazı
ADIM ADIM İHRACATA HAZIRLANMAK!
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
İHRACAT DEPARTMANI NASIL KURULUR?
Yazıyı görüntüle +